Bùn được tạo thành từ quá trình xử lý nước và nước thải. Việc xử lý bùn hiệu quả có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước đầu ra cũng như việc tiêu thụ hóa chất và điện năng của các nhà máy nước. Trong quá trình xử lý nước cấp và nước thải