Organization Chart
Home > Organization Chart

CEPA VIETNAM TEAM

mr-lee-joon-ho

Lee Joon Ho

Trưởng Văn phòng Đại diện CEPA

Việt Nam

NGUYỄN THỊ VINH HÀ

Trưởng bộ phận Marketing

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Accountant

 

LÊ THỊ 

BÍCH DUYÊN

Nhân viên Marketing

 

NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN

Phiên dịch/Nhân viên Marketing

NGUYỄN

MINH HIẾU

Nhân viên Marketing

 

NGUYỄN HÀ NAM

Nhân viên Marketing

 

 

ĐẶNG THỊ TRANG NHUNG

Phiên dịch/Nhân viên Marketing